Home
Massage
Email
Haptonomie
Luisterlessen
Thema's
Hier doet het pijn
Ontspandag
Disclaimer
Mediation (conflictbemiddeling)
Bemiddeling lost geschillen op

Behalve voor de sportieve begeleiding van de sporters, zoals op de andere
pagina's is aangegeven, kunt u bij mij ook terecht voor mediation.

Als een van de weinige mediators in Nederland ken ik de wereld van de sport,
met de zakelijke belangen, en de emoties van de sporter. Dit maakt dat er
sprake kan zijn van een gemeenschappelijke "taal" en vaak ook kennis over het
onderwerp.

Voor mediation in de recreatieve sfeer reken ik een gereduceerd tarief.

__________________________________________________________________________
J. van Heemskerklaan 10, 1901 VX Castricum. Mobiel: 06-53502161
Uitsluitend op afspraak.Hoe werkt mediation
Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Normale, werkbare verhoudingen
tussen partijen zijn verre te prefereren boven juridische steekspelen. Die laatste monden
vaak uit in het oordeel van een rechter, en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien
vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op een andere vorm van conflictbeheersing: mediation.

Mediation: de oplossing
Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil door bemiddeling. Ook in de
sportwereld komen conflicten voor. De emoties kunnen, omdat zakelijke en sportieve
belangen soms tegenstrijdig zijn, hoog opspelen. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die
voor de betrokkenen aanvaardbaar is. Maar vaak zien partijen in een conflict die oplossing
niet. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen
standpunt in, maar helpt bij het vinden van een oplossing. Vaak blijkt dat gezamenlijk een
compromis kan worden bereikt waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat een
groeiend aantal geschillen minnelijk geschikt wordt, zowel in zakelijke als persoonlijke
gevallen. Een groot voordeel daarvan is dat de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd wordt.

De procedure
Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.
Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen. De
deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het NMI
Mediation Reglement.

Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een
mediation-overeenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door mediation op te
lossen.

Dan komt het informele, flexibele mediation-proces op gang. De partijen stellen zich actief op en de mediator stimuleert hen tot overleg. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe ze eruit komen. Dat levert voor iedereen een win-win-situatie op.

De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd en daarmee eindigt de mediation.

De Mediator
Onafhankelijk en onpartijdig: dat zijn de twee basiskenmerken van de mediator. Hij is
getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen.
Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) beheert een register van mediators. Daarin worden
alleen gekwalificeerde mediators opgenomen: zij die een door het NMI erkende training of
opleiding gevolgd hebben. Zij werken volgens de gedragsregels van het NMI. Registratie en
gedragsregels zijn gericht op een goede kwaliteit van mediation. Inmiddels zijn er enkele
honderden mediators in het register opgenomen.
Partijen kunnen zelf een mediator aanwijzen. Ook kunnen ze het NMI vragen om namen van
geregistreerde mediators. Daarbij kan een selectie worden gemaakt, bijvoorbeeld op
vakgebied, regio of specialisatie.

Voordelen
Mediation kent een groot aantal voordelen boven andere vormen van geschillenbeheersing.
De belangrijkste daarvan zijn:
- snelheid
- kostenbeheersing
- informele procedure
- deskundige begeleiding
- actieve rol van partijen
- ruimte voor creatieve oplossingen
- geen onnodige beschadiging van relaties
- gezamenlijke oplossing = win-win resultaat

Voorwaarden
Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- partijen moeten de wil hebben samen uit het probleem te komen;
- de deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst aan te gaan.

Kosten
De kosten van een mediation-procedure zijn:
- het honorarium van de mediator en eventuele hulpkrachten;
- de door hen gemaakte kosten.
Het honorarium is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing.
Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Hun eigen kosten
komen voor eigen rekening. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.